Büyük Akademi Üyelik Sözleşmesi

 

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE HİZMETİN KULLANIMI VE KAPSAMI

İşbu sözleşme BÜYÜK AKADEMİ tarafından internet üzerinden satışı yapılan kurslardan yararlanma hak ve yükümlülüklerini kapsar. ÜYE, BÜYÜK AKADEMİNİN internet sayfasından elektronik ortamda yapacağı başvuru ve ödemeler doğrultusunda bu kursların içeriklerinden yararlanabilir. Bu kullanma hakkı, üye tarafından seçilmiş olan kurs paketinin sağladığı bilgi ve içeriklerle sınırlıdır.

MADDE 1 - TARAFLAR:

1.1 – Eraslan Özel Eğitim İşletmeleri A.Ş

Vergi Dairesi: Çiğli
Vergi Numarası: 3300074688
Adres: 2040 Sokak No.142 Mavişehir, Karşıyaka - İzmir
Telefon : +90 232 325 99 66
Web: https://www.buyukakademi.com

Mersis No: 0330 0074 6880 0010

(İşbu sözleşmede kısaca “Büyük Akademi” olarak anılacaktır)

1.2 - ÜYE

BÜYÜK AKADEMİ üyesi olma talebinde bulunan ÜYE, işbu Sözleşmeyi onaylaması sırasında BÜYÜK AKADEMİ tarafından talep edilen her türlü bilgiyi eksiksiz ve doğru vermeyi kabul etmektedir. ÜYE, üyelik sırasında BÜYÜK AKADEMİYE bildirdiği bilgilerin doğruluğundan bizzat sorumludur.

ÜYE, iş bu Sözleşmeye onayı esnasında beyan etmiş olduğu e-posta adresinin BÜYÜK AKADEMİ tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını, bu e-posta adresinin kullanımı ile ilgili her türlü yetkinin kendisine ait olduğunu, ilgili e-posta adresinin 3. kişiler tarafından kullanıldığı şüphesinin varlığı halinde bu durumu ve e-posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri BÜYÜK AKADEMİYE derhal bildirmekle yükümlü olduğunu, aksi halde BÜYÜK AKADEMİYE herhangi bir sorumluluk izafe edilemeyeceğini, ilgili e-posta adresine gönderilecek ve ilgili e-posta adresinden gelecek her türlü bildirimin hukuki sonuç doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 2 - ÜYELİK KABUL / ONAY ŞARTLARI

Büyük Akademi ile işbu sözleşmeyi okuduktan sonra sözleşmeyi okuduğuna, gerekli tüm bilgileri edindiğine ve sözleşmeyi onayladığına ilişkin kabul ve taahhüt linkini tıklayan üye arasında, üyenin ücret ödeme tarihinden itibaren, üyenin seçmiş olduğu üyelik tipine göre aşağıdaki koşullar ile yürürlükteki tüketicilerin koruması hakkındaki kanun ve mesafeli sözleşmeleri uygulama esas ve usulleri uygulama yönetmelik hükümleri gereğince işbu sözleşme kurulmaktadır.

Üye sözleşmenin akdedilmesi sırasında bu hizmeti ilk kullanımından itibaren sözleşmenin tüm koşullarını okuduğunu, anladığını ve buradaki koşullarla bağlı olduğunu kabul etmiştir. Üye sözleşme ile ilgili bilgileri elektronik ortamda teyit verdiğini kabul eder

2.1-Üyeliğe kabul için aşağıda yer alan şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. İşbu şartları belirleyen, değiştiren, ilave talepte bulunan ve şartlar tam olarak yerine getirilse dahi üyeliğe kabul edip etmeme yetkisine sahip olan yetkili mercii münhasıran ve tek taraflı olarak BÜYÜK AKADEMİDİR.

i. Suç işlememiş ve herhangi bir yüz kızartıcı suçtan sabıka kaydı bulunmayan T.C. Vatandaşları ve yabancı uyruklu kişiler üye olabilir. BÜYÜK AKADEMİNİN bu hususa ilişkin adli sicil belgesi (sabıka kaydı) talep etme ve değerlendirme hakkı saklıdır.

ii. T.C. veya yabancı uyruklu tüzel kişiler BÜYÜK AKADEMİYE üye olabilir (oturma/çalışma izni gibi belge talep edilebilir).

iii. BÜYÜK AKADEMİ ÜYE’den, bulaşıcı hastalıklar gibi toplumu veya diğer üyelerin sağlığını tehlikeye düşürebilecek bir hastalığının bulunmadığına dair sağlık raporu ya da tahlil sonucu talep edebilir. Söz konusu tahliller sonucunda bulaşıcı hastalık ve benzeri bir bulguya rastlanması halinde; BÜYÜK AKADEMİ üyeliği yapacağı bir fesih bildirimi ile sona erdirme hakkını haizdir.

iv. BÜYÜK AKADEMİ, ÜYE’lerin spor yapmaya elverişli olup olmadığına ilişkin, havuz ve benzeri tesislerinin kullanımına yönelik ve benzeri nedenlerle sağlık raporu talep edebilir. ÜYE, BÜYÜK AKADEMİNİN talep etmiş olduğu sağlık raporlarını sağlamakla yükümlü olduğunu aksi takdirde ilgili hizmetlerinden yararlanamayacağını kabul ve taahhüt eder.

v. ÜYE, yukarıda yazılı hususlar doğrultusunda sunmuş olduğu belgelerin ve şifahi olarak beyan etmiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu, BÜYÜK AKADEMİ içerisindeki tüm kurallara uyacağını ve üyeliğe engel bir durumun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. BÜYÜK AKADEMİ tarafından, üyeliğin onaylanması için gereken şartların üyelik süresince devam etmesi aranır.

2.2- ÜYE, BÜYÜK AKADEMİ üyeliğini yalnızca online olarak BÜYÜK AKADEMİ İnternet Sitesi üzerinden başlatabilecektir. İşbu üyelik nedeniyle yapılacak her türlü bildirim, Sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde, bildirimi yapan tarafa göre işbu maddede belirtilen BÜYÜK AKADEMİ internet sayfası üzerinden veya Sözleşme’nin kabulü sırasında ÜYE tarafından bildirilen e-posta adresine gönderilecek e-posta aracılığı ile sağlanacaktır. Üyelik talebinde bulunan kişi BÜYÜK AKADEMİ İnternet Sitesi üzerinden üyelik ve ödeme tipini seçecek ve ilgili web adresi üzerinden gerekli adımları takip ederek, hesaplanan üyelik bedelini ödeyecektir.

2.3-Üyelik başvurusu kabul edilmeyen üye adayı, BÜYÜK AKADEMİ'ten herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını şimdiden gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.4- BÜYÜK AKADEMİ İnternet Sitesi üzerinden işbu Sözleşmeyi onaylayan ÜYE; bu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmiş, bu kapsamda herhangi bir maddeye itirazı bulunmadığını ve her maddeyi ayrı ayrı kabul ettiğini bildirmiş ve tam mutabakata varmış kabul edilir.

MADDE 3 - ÜYELİK VE ÖDEME TİPLERİ

3.1. ÜYENİN mevcut durumda seçebileceği üyelik tipleri BÜYÜK AKADEMİ İnternet Sitesinde belirtilmiş olup; BÜYÜK AKADEMİ işbu üyelik ve ödeme tiplerini değiştirmek hususunda münhasıran yetkilidir. ÜYEYE aylık ödeme yapabileceği ödeme tipi sunulmuştur. BÜYÜK AKADEMİ tarafından sunulan bu üyelik ve ödeme tipi belirsiz süreli sözleşme hükümlerine tabi olup; 6502 Sayılı kanun uyarınca ÜYE tarafından iptal talebinde bulunulmadığı sürece üyelik devam edecek ve Üyelik Sözleşmesi yürürlükte olacaktır.

i. Aylık gerçekleşen üyelik ödemesi, ÜYE tarafından işbu Sözleşmede belirtilen şekilde üyelik iptali talep edilmediği sürece her ayın son günü bir sonraki ayın ödemesi alınacak şekilde düzenli olarak ÜYE’nin kayıt esnasında sisteme kaydettiği kredi kartından tahsil edilir. Üyelik Bedeli’nde değişiklik meydana gelmesi halinde bu husus BÜYÜK AKADEMİNİN belirleyeceği ve ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden ÜYEYE bildirilecektir.

3.2 ÜYE tarafından seçilen kurs hizmetlerine göre hesaplanan üyelik bedeli üyelik sırasında BÜYÜK AKADEMİ İnternet Sitesinde üyeye belirtilmiş olup ÜYE, kendisine bildirilen işbu bedeli ödemek zorundadır.

3.3. ÜYE, işbu Sözleşme uyarınca doğacak tüm bedelleri yalnızca kredi kartı ile ödeyeceğini bilmektedir. ÜYE; ödeme esnasında “kredi kartını sisteme kaydederek” aylık bazda otomatik ödeme yapacağını kabul etmelidir. Aksi takdirde ödeme yapılmadığı durumda kurslara devam edemez ve herhangi ödeme gecikmesi durumunda kurs kontenjanında yerini garantileyemez. BÜYÜK AKADEMİ sistemlerinin kabul etmediği kredi kartı ile işlem yapamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. Üyenin ödeyeceği Üyelik Bedeli BÜYÜK AKADEMİ tarafından belirlenir. BÜYÜK AKADEMİ, üyenin ödeyeceği Üyelik Bedelini öncesinde yapacağı bir bildirim ile her zaman değiştirebilir. ÜYE, ücret ve bedellerde değişiklik olabileceğini ve bu hususu bildiğini beyan ve taahhüt eder.

BÜYÜK AKADEMİNİN işbu maddede belirtilen ücrete tabi hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut olanları değiştirme veya tamamen kaldırma hakkı saklı olup, bu tür değişiklikler BÜYÜK AKADEMİNİN belirleyeceği ve ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden ÜYEYE bildirilecektir. İşbu madde hiçbir suretle BÜYÜK AKADEMİ tarafından ücretli hizmetlerin ÜYEYE sunulmak zorunda olduğu şeklinde yorumlanamaz.

MADDE 4 - TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 BÜYÜK AKADEMİNİN Hak ve Yükümlülükleri

a. Eğitmen aracılığı ile verilecek derslerin eğitmenlerini, ders saatlerini ve ücrete tabi hizmetlerin saatlerini üye akademiler kendileri için ayrı ayrı belirler. Söz konusu hususlar ilgili üye merkezin BÜYÜK AKADEMİ İnternet Sitesi’nde yer alan açıklama sayfasında ya da üye merkezin kendi internet sitesinde belirtilir. ÜYE bu hususlara ilişkin son bilgilerden haberdar olmak ve ilgili son bilgilere göre hareket etmek konusunda sorumludur ve BÜYÜK AKADEMİNİN herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

b. Üye akademiler; gerekli gördükleri takdirde ÜYEYE herhangi bir ad altında bir ödeme yapmak zorunda kalmaksızın, kulüpleri içerisinde tadilat veya tamirat yapabilir.

c. BÜYÜK AKADEMİ; üye akademi tesisleri içinde aktiviteler düzenleyebilir, bu aktiviteler kapsamında turnuva, organizasyon, tanıtım, toplantı gibi faaliyetlerde bulunabilir.

d. BÜYÜK AKADEMİ bünyesinde yer alan üye akademilerde tüm ekipmanların çeşidi, modeli, adedi ve eğitmen sayısı ile yeterliliği ilgili üye akademinin takdirindedir.

e. BÜYÜK AKADEMİ; her türlü üyelik talebini hiçbir gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak reddetme veya yapacağı fesih bildirimi ile üyenin üyelik sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.

f. BÜYÜK AKADEMİ, iklim koşullarındaki ani değişiklikler, sel, deprem, savaş, olağanüstü hal gibi kendi kontrolü dışında gelişen elverişsizlik ve diğer mücbir sebeplerin varlığı halinde açılış kapanış saatlerini değiştirme ve mücbir sebep ile etkileri ortadan kalkana kadar BÜYÜK AKADEMİYİ geçici olarak kullanıma kapatma hakkına sahiptir.

g. Üye akademiler; yılbaşı, bayram ve resmi tatil günlerini de içerecek şekilde kulüplerinin açılış ve kapanış saatlerinde tek taraflı olarak değişiklikler, kısaltmalar yapabilir. Üye merkezlerin en güncel açılış kapanış saatleri bilgisi ilgili üye akademinin BÜYÜK AKADEMİ İnternet Sitesi’nde yer alan açıklama sayfasında ya da üye akademinin kendi internet sitesinde belirtilir. ÜYE, ilgili üye akademinin güncel ve geçerli açılış kapanış saatlerine ilişkin son bilgilerden haberdar olmak ve ilgili son bilgilere göre hareket etmek konusunda sorumludur ve BÜYÜK AKADEMİNİN herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

h. BÜYÜK AKADEMİ isimleri, iletişim bilgileri ve detaylı açıklamaları BÜYÜK AKADEMİ İnternet Sitesi’nde verilen üye akademiler listesine ekleme ve çıkarma yapmakta serbesttir. İşbu sözleşmede belirtilen hususlar an itibariyle BÜYÜK AKADEMİ İnternet Sitesi’nde belirtilen üye akademiler için geçerlidir.

i. BÜYÜK AKADEMİ İnternet Sitesi yazılım ve tasarımı BÜYÜK AKADEMİ mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

j. BÜYÜK AKADEMİ tarafından BÜYÜK AKADEMİ İnternet Sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan İnternet sayfasının Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

k. BÜYÜK AKADEMİ kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. BÜYÜK AKADEMİ, üyenin BÜYÜK AKADEMİ İnternet Sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

l. BÜYÜK AKADEMİ, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya BÜYÜK AKADEMİYE tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) BÜYÜK AKADEMİ ve BÜYÜK AKADEMİ İnternet Sitesi’nin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

m. BÜYÜK AKADEMİ İnternet Sitesi’nin siber tehlike arz eden yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE, BÜYÜK AKADEMİ İnternet Sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

n. BÜYÜK AKADEMİ, BÜYÜK AKADEMİ İnternet Sitesi’nin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya BÜYÜK AKADEMİ İnternet Sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

o. BÜYÜK AKADEMİ, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

p. Taraflar, BÜYÜK AKADEMİYE ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

r. BÜYÜK AKADEMİ, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, ÜYE işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4.2. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri:

ÜYE, aşağıda belirtilen hak ve yükümlülükler hususunda bilgi sahibi olduğunu, tüm bu hususları şimdiden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder;

a. ÜYE, BÜYÜK AKADEMİ bünyesinde yer alan üye akademilerden; BÜYÜK AKADEMİ ve ilgili üye akademi tarafından belirlenen tüm kurallara ve şartlara uygun davranmak koşulu ile üye merkez tarafından belirlenecek ve BÜYÜK AKADEMİ İnternet Sitesi’nde yer alan açıklama sayfasında ya da üye merkezin kendi internet sitesinde duyurulacak saatler içinde faydalanabilecektir.

b. Birim ve verilen hizmetler kullanılacak üye akademiye göre farklılık gösterebilir. ÜYE, seçmiş olduğu kulübün verdiği hizmet ve imkânlar kapsamında kulüpten faydalanabilecek, dâhil olduğu işletmenin açılış kapanış saatlerine uyacak, belirlenen saatlerin değişmesi halinde bu değişikliklere karşı herhangi bir itirazda bulunmayacaktır.

c. Üyelik süresince meydana gelebilecek herhangi bir fiziksel ve ruhsal zarar, kayıp, yaralanma, sakatlanma ve sair sağlık problemlerinden ve bunların sonuçlarından ötürü BÜYÜK AKADEMİNİN ve/veya üye akademinin cezai ve hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. ÜYE; bu hususta BÜYÜK AKADEMİ ve/veya üye merkez ve/veya çalışanlarından ne ad altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

d. ÜYE; üyelik için gerekli olan her türlü belgeyi eksiksiz ve doğru bir şekilde temin edecek, üyelik onayı için ve/veya üyeliğin devamı sırasında BÜYÜK AKADEMİ tarafından talep edilecek her türlü bilgi, belge, rapor vb. hususları derhal temin ederek BÜYÜK AKADEMİYE ibraz edecektir.

e. ÜYE, üyeliğin başlaması ve için gerekli tüm bedelleri ve Üyelik Bedeli’ni süresinde ödemekle yükümlüdür.

f. ÜYE; hizmet almakta olduğu akademinin şartlarına, kurallarına, yönetmeliklerine uygun davranacak, taşkın hareketlerde bulunmayacak, çevreye ve üçüncü şahıslara zarar vermeyecektir. Aksi durumda maddi, manevi tüm sorumluluk ve zararları tazmin yükü ÜYEYE ait olup; bu durumda BÜYÜK AKADEMİNİN üyeliği derhal feshetme hakkı saklıdır.

g. ÜYE; kendisine verilen üyelik hakkını başka bir amaçla başka bir kişiye kullandırmayacaktır. Aksi bir davranışın tespiti halinde BÜYÜK AKADEMİNİN üyeliği derhal feshetme hakkı saklıdır.

h. ÜYE; BÜYÜK AKADEMİ bünyesinde yer alan üye akademilerin tüm ekipmanlarını kurallara uygun olarak kullanacaktır. Ekipmanların kusurlu kullanımından doğan her türlü hukuki ve/cezai sorumluluk ÜYEYE ait olup; ÜYE, herhangi bir kusurlu kullanım nedeniyle BÜYÜK AKADEMİYE, çalışanlarına veya diğer üyelere ve 3. kişilere herhangi bir zarar vermesi halinde bu zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

i. ÜYE, soyunma odalarında ve özel kullanım alanlarında kamera bulundurulamayacak olması nedeniyle, özel eşyalarının saklanmasından ve muhafazasından bizzat sorumludur. ÜYE’nin bu nedenle oluşabilecek kayıp ve zararlarından BÜYÜK AKADEMİ ve/veya üye merkez sorumlu tutulamaz.

j. ÜYE, tesise hiçbir suretle kayıt esnasında beyan ettiği öğrenci dışında başka çocuk getirmeyecektir. BÜYÜK AKADEMİ personelinin ÜYE’nin yanında gelen çocuğu gözetleme ve kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

k. ÜYE, üyeliğini, yakınlık derecesine bakılmaksızın 3. kişilere devredemeyecektir.

l. ÜYE, üye merkezlerde hizmet veren eğitmenlerden (“Bağımsız Eğitmen”) alacağı özel derslere, spor dersi benzeri ek hizmetlere ilişkin ücretleri üye akademinin belirleyeceği şekilde üye akademiye ödeyeceğini, bu ek hizmetlere ilişkin BÜYÜK AKADEMİNİN herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu husustaki her türlü ayıplı hizmet, bedel iadesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüketici mevzuatından ve sair mevzuattan doğan her türlü iddia ve taleplerin tek muhatabının üye akademi olduğunu ve bu nedenlerle BÜYÜK AKADEMİNİN sorumluluğuna gidilemeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

m. ÜYE,  BÜYÜK AKADEMİ İnternet Sitesi’ne verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, BÜYÜK AKADEMİNİN bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

n. ÜYE, BÜYÜK AKADEMİ tarafından kendisine verilmiş olan şifre ve kişiye özgü kullanım amacı olan bilgiyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu bilgileri kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından BÜYÜK AKADEMİYE karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, BÜYÜK AKADEMİNİN söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

o. ÜYE Büyük Akademi İnternet Sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

p. ÜYE, Büyük Akademi İnternet Sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, ÜYE başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, kötüleme, siber saldırı vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

r. ÜYE’nin BÜYÜK AKADEMİ aktivitelerine ve spor faaliyetlerine katılmak için gerekli sağlık şartlarını taşıyıp taşımamasından, tıbbi kontrollerini yaptırıp yaptırmamasından veya kendi sağlık danışmanlarının yaptığı tıbbi tavsiyelere uyup uymamasından dolayı BÜYÜK AKADEMİ ya da herhangi bir üye merkez sorumlu tutulamaz.

s. ÜYE, BÜYÜK AKADEMİ ve üye akademilere ait tesisi/kulübü kullanırken ve/veya tesiste/kulüpte kaldığı süre içinde oluşabilecek herhangi bir sakatlanma ya da sağlık probleminden BÜYÜK AKADEMİNİN ya da ilgili üye akademinin, BÜYÜK AKADEMİNİN ya da ilgili üye akademi çalışanlarının veya BÜYÜK AKADEMİNİN ya da ilgili üye akademi yönetici veya ortaklarının hiçbir suretle hukuki ve/veya cezai olarak sorumlu olmadığını, BÜYÜK AKADEMİNİN ya da ilgili üye akademinin ve/veya kulüp yönetici ve çalışanlarını bu nedenlerle dava etmeyeceklerini ve hak talebinde bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

• ÜYE, tesis içerisinde yoğunluk olabileceğini, BÜYÜK AKADEMİNİN ya da ilgili üye akademinin bu hususa ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını, bunun hiçbir şekilde ayıplı hizmet olarak addedilemeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

• ÜYE kullandığı üye merkezin içerisinde görüntü-ses kaydı yapmayacağını, aksi halde her türlü, hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

• ÜYE’nin ilgili üye merkezin tesisinde yer alan ekipmanları kullanımı tamamen kendi risk ve sorumluluğu altındadır. ÜYE her ne sebeple olursa olsun yaralanma veya zarar görme halinde BÜYÜK AKADEMİNİN ya da ilgili üye akademinin ortak ve çalışanlarının hiçbir sorumluluğu olmadığını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE ÜYELİĞİN İPTALİ

İşbu belirsiz süreli üyelik sözleşmesi ÜYE tarafından BÜYÜK AKADEMİ İnternet Sitesi üzerinden üyelik başvuru işlemlerinin tamamlanmasıyla yürürlüğe girecek olup; niteliği gereği Taraflardan biri tarafından feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

5.1. ÜYE TARAFINDAN

5.1.1. ÜYE, sebep belirtmeksizin kendi isteği ile üyeliğini sona erdirebilecek olup, üyeliğini iptal ettirmek isteyen ÜYE, BÜYÜK AKADEMİ İnternet Sitesi üzerinden, üyelik iptal talebini BÜYÜK AKADEMİYE iletecektir.

İade Edilecek Bedelin Hesaplanması

i. ÜYE, üyeliğini dilediği zaman iptal edebilir. Ayın ilk günü yapılan iptallerde ÜYEYE herhangi kesinti bedeli yansıtılmaz, üyelik iptali işleme alınır. ÜYE, üyelik iptalini ayın ilk gününü geçirerek yapıyorsa, o ayın eğitim bedelini ödemeyi kabul eder. Üyeliği bir sonraki ay iptal edilir.

ii. Yukarıdaki madde dışında kalan her türlü üyelik iptallerinde, ÜYE tarafından üyelik iptalinin BÜYÜK AKADEMİ İnternet Sitesi’nden talep edilmesini takiben iptal ve iade prosedürü 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair yönetmeliklere uygun şekilde yürütülür.

5.1.2. BÜYÜK AKADEMİ tarafından yapılan tüm iadeler ÜYE’nin üyelik işlemleri sırasında bildirdiği kredi kartına yapılacaktır. ÜYE, iade işleminin başkaca bir kart ve/veya hesaba yapılmasına ilişkin yapılacak taleplerin BÜYÜK AKADEMİ tarafından kabul edilemeyeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. BÜYÜK AKADEMİ TARAFINDAN

6.2.1. BÜYÜK AKADEMİ herhangi bir sebep göstermeksizin, önceden bildirimde bulunmak ve işbu Sözleşmeye göre hesaplanacak bakiye döneme ilişkin Üyelik Bedelini ÜYEYE iade etmek suretiyle işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshetmek ve üyeliği iptal etmek hakkına sahiptir.

6.2.2. Üyelik Bedeli Ve Diğer Bedellerin Kısmen Veya Tamamen Ödenmemesi

i. Aylık ücretlerin herhangi bir nedenle tahsil edilememesi halinde üyeye bildirim yapılır. BÜYÜK AKADEMİ tarafından yapılan tüm bildirim ve işlemlere rağmen üyelik bedeli ve/veya diğer bedellerin tahsil edilememesi halinde üyelik sistem üzerinden kendiliğinden iptal edilir.

ii. İşbu maddede belirtilen Üye, üyeliğin iptal edilmesi halinde BÜYÜK AKADEMİ tarafından ve üye akademiler tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanamayacak olup; BÜYÜK AKADEMİ tarafından süresinde tahsil edilemeyen tüm bedellerin ÜYE tarafından ödenmesi halinde üyelik tekrar aktif hale gelir. BÜYÜK AKADEMİNİN ilgili bedellerin tahsili için dava açmak ve/veya icra takibi başlatmak hakkı saklıdır. ÜYE tarafından işbu Sözleşmede belirtilen ücretlerin ödenmemesi halinde, BÜYÜK AKADEMİNİN Üyelik Sözleşmesi’ni fesih hakkının yanı sıra tüm talep ve yasal hakları saklıdır. ÜYE, borçları nedeniyle yasal yollara başvurulması durumunda, BÜYÜK AKADEMİ tarafından bakiye borçları ile birlikte faiz, avukatlık/vekâlet ücreti, harç ve masrafların tahsili yoluna gidebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7 - ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

7.1- BÜYÜK AKADEMİNİN veya kullanım için seçilen üye akademinin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde meydana gelen doğal afetler, harp, yangın, hükümet tarafından alınmış kararlar ve BÜYÜK AKADEMİNİN ya da üye merkezin kontrolü haricinde ortaya çıkan, öngörülemeyen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında BÜYÜK AKADEMİ ve/veya üye akademiler sorumlu olmaz. Mücbir sebebin ortaya çıkışı mümkün olan en kısa zamanda BÜYÜK AKADEMİNİN belirleyeceği ve ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden bildirilir.

7.2- ÜYE, çıkabilecek her türlü anlaşmazlık halinde (ödemelere ilişkin uyuşmazlıklar dâhil); BÜYÜK AKADEMİNİN defterlerinin ve her türlü bilgisayar kayıtlarının geçerli ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu hükmün bir delil sözleşmesi niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3- Üye e-posta değişikliğini BÜYÜK AKADEMİ İnternet Sitesi üzerinden güncellemediği takdirde, bildirmiş olduğu adrese yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine tebligatın yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4- ÜYE, işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini, hak ve alacaklarını, gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa devir ve temlik edemez, bir başka gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsı herhangi bir sebeple, bu Sözleşmede ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarına, hak ve alacaklarına ortak edemez. BÜYÜK AKADEMİ ise sözleşmedeki hak ve yükümlülükleri ile işletmesini veya hisselerini herhangi bir bildirim yapmaksızın dilediği gerçek veya tüzel kişilere tek taraflı olarak devredebilir.

7.5- BÜYÜK AKADEMİ İnternet Sitesi yazılım ve tasarımı BÜYÜK AKADEMİNİN mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu internet sayfasında adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

7.6- Herhangi bir madde ve hükmünün geçersiz veya tatbiki kabil olmaması halinde diğer madde ve hükümler tam kapsamlı olarak geçerli olmaya devam edecektir. BÜYÜK AKADEMİ bu gibi geçersiz veya tatbiki kabil olmayan madde ve hükümlerin yerine aynı amaca uygun diğer madde ve hükümler konulması için gerekli düzenlemeleri yapabilir.

7.7- Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve sair mevzuata tabidir. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili tayin edilmiştir.

7.8- ÜYE, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabilecektir.